Soutěž ke Dni dětí 2018

Soutěž ke Dni dětí 16.5. - 31.5.2018

1. Úvodní ustanovení

1.1.  E-shop www.mamioblecme.cz  , provozovaný Mgr.Terezou Sobolovou, IČO 04789920, DIČ CZ8260240439, se sídlem Havránkova 70, Brno, 61900 (dále jen "Pořadatel") organizuje v době od 12:00 hodin dne 16.5.2018 do 24:00 hodin dne 31.5.2018 soutěž ke Dni dětí (dále jen "Soutěž") a tímto stanoví podmínky a pravidla dané soutěže.

2. Základní podmínky soutěže

2.1. Soutěže se mohou účastnit všichni zákazníci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

2.2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky.

2.3. Vybraný zákazník z České republiky (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech v době konání, může získat výhru (dále jen „Výhra“), zejména nikoliv však výlučně:

2.3.1 V době konání zakoupí na e-shopu www.mamioblecme.cz zboží v minimální hodnotě objednávky 500 Kč (hodnota objednávky bez ceny za dopravu a platbu).

2.3.2 Jeho objednávka bude obsahovat hračku v jakékoliv hodnotě.

2.4. Ze soutěže budou vyloučeni ti, kteří:

2.4.1 Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;

2.4.2 Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;

2.5. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. Podrobné podmínky Soutěže

3.1. Účastníci Soutěže, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech a mají zájem se Soutěže zúčastnit, musí v době trvání Soutěže učinit na e-shopu www.mamioblecme.cz objednávku v minimální hodnotě 500 Kč (cena za zboží, bez ceny za dopravu a platbu). Nerozhoduje zde zvolený způsob dopravy ani platby. Objednávka musí obsahovat hračku v jakékoliv hodnotě.

3.2. Účastník po odeslání objednávky obdrží na e-mail uvedený v objednávce potvrzení o zařazení do soutěže. V případě objednávky učiněné mimo pracovní dobu nebo o víkendu bude e-mail s kódem zaslán nejpozději následující pracovní den.

3.3. Výhry, které je možné v soutěži získat jsou tyto:

3.3.1  Výhra za 1. místo: Dětský nafukovací bazén Bestway sloník

3.3.2 Výhra za 2. místo: Dětský nafukovací bazén Bestway Mickey Mouse a přátelé

3.3.3 Výhra za 3. místo: Dětský nafukovací plážový balón a plážový kruh Bestway Mickey Mouse

(dále jen "Výhra")

3.4. Výherci budou zvoleni náhodně dne 1.6.2018 v odpoledních hodinách.

3.5. Účastník bude o skutečnosti, že se stal výhercem, informován prostřednictvím emailového a telefonního kontaktu, který uvedli v objednávce.

3.6. V případě, že Účastník nebude jedním z výherců, bere na vědomí, že o této skutečnosti nebude informován.

3.7. Výhru není možné vyměnit za peníze a zároveň není výhra určená k dalšímu prodeji.

3.8. Záruka na výhru není poskytována. Účastník je srozumněn, že Pořadatel neodpovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jejího předání.

3.9. Na poskytnutí výhry nemá Účastník garantovaný nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

4. Osobní údaje

4.1. Jakmile Účastník projeví zájem účastnit se Soutěže dává Pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen "Zákon"), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, fotografie za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání Výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

4.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie, slovní projevy a audiovizuální záznamy mohou být použity pro účely propagace značky Pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení a Pořadatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním Výhry, a to na období 3 let od počátku Soutěže.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.

5.2. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.

5.3. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

5.4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Pořadatel.

V Brně, dne 16.5.2018